Finalitzen els programes de Soib Formació i ocupació 2020 de l’Ajuntament de Calvià que han permès la contractació de 36 persones desocupades durant un any 

calvia

El proper dia 30 setembre es posa punt final a tres programes mixts SOIB FORMACIÓ I OCUPACIÓ 2020, gestionats per l’ Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), en els quals hi han participat un total de 36 persones desocupades: 10 joves menors de 30 anys, 20 persones majors de 30 i 6 pro fessionals de gestió de programes que els han donat suport per poder dur a terme diferents obres d’interès social al municipi de Calvià.  

Els projectes mixts són programes que combinen treball real i formació teoricopràctica, en el marc del contracte de formació i aprenentatge. La seva finalitat és millorar l’ocupabilitat de les persones partici pants, mitjançant d’adquisició de noves competències professionals, com ara certificats de professio nalitat, experiència laboral d’un any i la participació en un itinerari individualitzat d’inserció. 

UN PROGRAMA SOIB JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ  

Amb una durada de 1.680 hores, ha permès la contractació durant 12 mesos, de 10 joves desocupa ts, menors de 30 anys, inscrits al sistema nacional de Garantia Juvenil i 2 professionals de gestió de projectes, inscrits al SOIB. 

SENDERS LOCALS, és el nom del projecte on s’ha impartit el certificat de professionalitat de Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya, complementat amb el nivell A1 d’Alemany. Com a servei d’in terès social, han fet tasques de recollida d’informació sobre l’estat de conservació dels camins públics d’interès excursionista i han realitzat activitats de guiatge de grups, entre altres actuacions relaciona des amb senders i rutes d’interès excursionista a tot el municipi. També han donat suport en l’organi tzació i desenvolupament d’esdeveniments relacionats amb el turisme actiu. 

DOS PROJECTES DE SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ  

També amb una durada de 1.680 hores, mitjançant aquests projectes s’han contractat 20 persones desocupades, majors de 30 anys i 4 professionals de suport, durant un període de 12 mesos. 

ES FIGUERAL: Durant aquest temps, l’alumnat/treballador han pogut obtenir el certificat d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i Activitats auxiliars en agricultura. S’han encarregat del condicionament de jardins en diferents dependències municipals, com per exemple escoletes mu nicipals, el passeig de Calvià, diverses zones enjardinades municipals, centres de gent gran, etc. També s’han implicat en la gestió agroforestal de la finca pública de Galatzó. 

BOSC DE NA MORISCA: aquest projecte ha permès a les persones participants obtenir els certificats de professionalitat d’Activitats auxiliars en aprofitaments forestals i Activitats auxiliars en conservació i

millora de monts. Han fet nombroses actuacions forestals, com l’esbrossi, neteja i manteniment de camins i faixes antiincendis en diverses zones periurbanes, així com també en la zona del Parc Ar queològic de Sa Morisca i a la finca pública de Galatzó.  

Per executar aquests tres programes, l’Ajuntament de Calvià ha rebut una subvenció de 678.000,00 € concedida per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, que compta amb fons de la Conferència Sectorial. L’Ajuntament fa una aportació amb fons propis de 44.328 €. 

Durant el transcurs del programa, l’alumnat-treballador ha rebut, a més, formació en inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació, alfabetització informàtica i sensibilització en la igualtat d’oportunita ts.  

En l’actualitat totes les persones participants estan inscrites en l’Agència de Col·locació de l’IFOC per què la seva inserció laboral sigui el més ràpida i efectiva possible.

 

 

 

 

 

 

happy-woman-walking-on-beach-PL6FA7H.jpg

SanFair Newsletter

The latest on what’s moving world – delivered straight to your inbox